ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2016

การผลิตข้าวโพดหวานอินทรีย์(Organic sweet cron production)

เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่าปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดโรคแมลง ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูหลังเก็บเกี่ยว การผลิตข้าวโพดหวานอินทรีย์ นอก
จากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวโพดหวานมีคุณภาพสูง และปลอดสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย
      การผลิตข้าวโพดหวานอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากใบกระถินยักษ์แห้งบด การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผึ้งจากงานวิจัยของกร สุขเกษม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวัสดุจากไร่นาหรือจากแหล่งอื่นควบคุมโรคแมลง สัตว์ศัตรูข้าวโพดหวาน โดยวิธีการผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม มีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของสัตว์ศัตรูธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยลด การระบาดของโรคแมลง การปฏิบัติดังกล่าวก็
สามารถทำให้ข้าวโพดหวานให้ผลผลิตสูงระดับที่น่าพอใจ
       เทคโนโล…

ข้าวโพดหวานอินทรีย์ Organic sweet corn

ข้าวโพดหวานอินทรีย์ที่เกิดจากการผลิตแบบอินทรีย์ (Organic Agriculture หรือ Organic farming)ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆเป็นต้นว่าปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโพดหวานในทุกขั้นตอนการผลิต และระหว่างการรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและน้ำในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลผลิตข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลตกค้างส่งผลให้ผู้ริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
       ข้าวโพดหวานอินทรียเป็นระบบการผลิตข้าวโพดหวานที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเน้นการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วัสดุภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ อารักขาพืชโดยจัดการให้ต้นพืชมีความแข็งแรง และประยุกต์สารธรรมชาติเพื่อการเพิ่มผลผลิตเป็นระะบบการผลิตแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การใช้สารเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ กร สุขเกษม มก. บางเขน

บทคัดย่อ
ข้าวหอมมะลิเป็นพืชหลักที่ทำรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ์ข้าว
ที่นิยมปลูกกันมากคือ ข้าวดอกมะลิ105และข้าวกข.15 แต่เนื่องจากเป็นระบบการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด
ใช้วัสดุอินทรีย์เป็นหลัก ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่สูงมากนักเฉลี่ย300-600กิโลกรัมต่อไร่ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่
ก็ต่ำกว่าภาคอื่นๆ แต่ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมมากกว่าการนำไปปลูกในภูมิภาคอื่นๆ การเพิ่มผล
ผลิตข้าวหอมมะลิ ให้สูงขึ้นจำเป็นต้องใช้วัสดุอินทรีย์เพื่อการเพิ่มเติมอินทรียวัตถุ เช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งอาจมากถึง2,000
กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย การใช้สารธรรมชาติเสริมการเจริญเติบโตเพื่อกระตุ้นให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ตอบสนองต่อปุ๋ยหรือธาตุอาหารมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น
Abstract
Organic jasmine rice is an important plant,which can create the in come for farmers in many provinces in the
Northeast,Thailand.Khao Kao Dok Mali105(KDML…

ทำไมผลผลิตทางการเกษตรจึงด้อยคุณภาพผลผลิตตกต่ำ

ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีความเข้าใจว่าดีอยู่แล้ว และทำไมเกษตรกรจึงยากจนมีปัญหาผลิต และราคาตกต่ำ ต้องรอให้ใครก็ได้มาช่วยหน่อยโดยเฉพาะรัฐบาล บางครั้งนั้นพอพึ่งรัฐบาลได้แต่ถาวรมั่นคงนั้นคงต้องพึ่งพาตนเองจะดีกว่ามากไม่เป็นปัญหาของใครแม้แต่คนเดียว ความรู้ความเข้าใจแท้จริงทุกด้านคือทางออกทางเดียวครับ เราต้องเข้าใจการทำอาชีพเกษตรให้ถูกต้องที่สุด
เราต้องแปรรูป หาตลาด บริหารการเงินของเราให้ดีอย่าให้ใครเขามาดูถูกได้ว่าเป็นตาสีตาสาโง่เขลาเด็ดขาด ทุกปัญหาทุกด้าน
เกี่ยวกับการเกษตรติดต่อผมได้ที่เบอร์มือถือ0853265564เป็นไอดีไลน์ด้วยครับมาเริ่มกันครับมาสร้างตัวเองโดยมีผมอยู่ให้ปรึกษา
ไม่ว่าการปลูกพืชสวนพืชไร่พืชผักนาข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำงานวิจัยของผมและคณะช่วยได้อย่างแท้จริง0853265564
                                              กร สุขเกษม มก.บางเขน www.gonsukkasem.com

ผลผลิตข้าวโพดหวานอินทรีย์

น.น.100ฝักหนัก30กิโลกรัม

เพิ่มผลผลิต ลดโลกร้อน ลดโรคภัยไข้เจ็บ

ผมกร สุขเกษม เขียนจากใจไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร คนไทยทุกคน ผมพบจุดแข็งของงานที่ผมทำอยู่คือ คิดค้นสารเพิ่มผลผลิต ในพืช สัตว์น้ำ ได้ผลดีไม่ต้องใช้ปุ๋ยคอก หมัก ชีวภาพ เคมี มากแต่ก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ลอดจนสารปรับปรุงดินก็ใช้
เพียงนิดหน่อยอันเป็นผลทำให้ลดต้นทุน ลดปัญหาได้จริง โดยพิสูจน์ ตรวจวัดเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่ามีออกซิเจนเพิ่มมากกว่า1เท่า
2เดือนสามารถเพิ่มจาก4เป็น16ml/Lนักวิทยาศาสตร์ด้นนี้คงทราบว่าเป็นประโยชน์มหาศาลครับไอดีไลน์/มือถือ0853265564