ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

วิธีดูแลต้นยางพาราให้สามารถอยู่รอดนานที่สุด

ปลูกยางพาราเพิ่มมาก แต่ก็ตายมากเช่นกัน
ระบบสารสนเทศทางภูมิอากาศหรือGIS (Geographic Information System)ในการประเมิน
ศักยภาพของพื้นที่โดยข้อมูลทางดิน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และความต้องการของยางพาราทำ
ให้มีพื้นที่ปลูกยางใหม่ในโครงการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม941,399 ไร่
เกษตรกร 130,623 ราย รวมถึงเกษตรกรปลูกเองบางพื้นที่กระทบแล้งส่งผลทำให้ต้นยางทั้ง
ก่อนและหลังเปิดกรีดยืนต้นตาย ประกอบกับการจัดการสวนยางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเกษตรกร
ต้องมีการจัดการที่ดีจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง(อ้างอิงข่าวแวดวงยาง)
      ผมเป็นนักวิจัยเพิ่มผลผลิตการเกษตรเพื่อสุขภาพที่มีสวนยางส่วนตัวและครอบครัวแปลง
ใหญ่จึงมีความเข้าใจในปัญหาที่มีมากมาจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องคือใช้ปุ๋ย-ยาเคมีมากเกิน
ไปจะส่งผลให้ยางอ่อนแอยืนต้นตายได้ แนะนำให้ใส่ทีละเล็กละน้อยบ่อยๆจะได้ผลดีกว่าจะ
ลดจำนวนต้นตายได้จนถึงไม่มี ฉีดพ่นสารธรรมชาติที่มีงานวิจัยPARDอย่างน้อยเดือนละ2ครั้ง
ติดต่อไลน์ไอดี 0853265564 www.gonsukkasem.com

น้ำเหลืองไม่ดีหายได้ด้วยอีมูน(E+Moon)LINE ID 0853265564

กุ้งก้ามกราม21ตัว/กก.ตัวเมียไข่ดำทำแม่พันธุ์มีมากที่บางปลาม้าอนาคตปลดหนี...

#มีรวย

สุดยอดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Best R&D AGRI IN THAILAND 2016

For USA.

กล้วยหวีใหญ่ทำอย่างไร;นักจัดสวนไทยอันดับหนึ่งอ.พิศาล ตันสิน

ไม่มีบุญไม่เห็นทางแก้โรคเบาหวานหนักขาบวมนิ้วเท้าดำแผลเน่าสุดทึ่งกลับมาปกติ

เมล่อนไฮโดรโปนิกส์ตอบสนองต่อปุ๋ยดีมากกว่าด้วยPARD

เมล่อนเป็นพืชมาแรงในปัจจุบันเกษตรกร ให้ความสนใจกันทั้งประเทศในขณะนี้มีกระแสข่าวในวงการเกษตรว่าบางแห่งนั้น
มีปัญหาโรคแมลงทำความเสียหายจนผลผลิตต่ำไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีหลายอย่างเกินกว่า
ความสามารถของเกษตรกรรายใหม่และรายเก่า บางท่านมีความรู้เกี่ยวกับเมล่อนมา15ปี ยังแก้ปัญหาที่มาใหม่ๆอยู่ตลอด
เวลา แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีทางเลือกที่ทำให้การปลูกเมล่อนง่ายขึ้น แต่เกษตรกรไทยยังไม่ทราบวิธีการที่ได้ผลเหล่านี้มากนัก วิธี
ที่ดีที่สุดคือการทดลองให้เห็นผลชัดเจนอย่างน้อย1ปี หรือปลูกไม่ต่ำกว่า5ฤดูการผลิต ผลการทดลองพบว่าเมล่อนนั้นมีการ
ตอบสนองต่อปุ๋ยมากขึ้น เกิดภูมิต้านทานโรครากเน่า ผลเน่า เพลี้ยไฟ ไวรัสได้เป็นอย่างดี รูปแบบการใช้PARDในการปลูก
เมล่อนสามารถสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริงซึ่งผลผลิตต่อ1ไร่นั้นให้ผลตอบแทนนับล้านบาทเป็นรายได้ที่สร้าง
อาชีพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยได้จริง น่าที่จะเผยแพร่ส่งเสริมให้ทราบข้อมูลที่ดีต่อไป

ราสนิมแก้วมังกรหายก็ออกดอกทันฤดูกาลดอกรุ่นที่3

คุณเริญภรรยาคุณไพฑูรณ์ครอบครัวเจ้าของสวนน้องแป้งที่สระแก้ว พึงพอใจสำหรับรูปแบบการใช้ PARD สารธรรมชาติที่
ได้แนะนำให้ใช้ในสวนแก้วมังกรของเขาที่มีปัญหาหนักตัดทิ้งไปหลายคันรถแต่หลังจากฟื้นฟูบำรุงพบว่ากิ่งใหม่ที่ออกดอกมา
เริ่มออกดอกได้3ชุดที่ผ่านมาภายใน1เดือนคาดว่าจะทำให้ได้ผลผลิตสูงมีกำไรอย่างแน่นอนในปีนี้ สภาพดินมีอินทรียวัตถุต่ำ
เป็นพื้นที่ดอนลาดต่ำเป็นที่ลุ่มกลางแปลงปลูกเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ แต่ไม่เหมาะต่อการทำนาข้าวเกษตรกรจึงเลือกปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยอย่างแก้วมังกรและคาดหวังความสำเร็จในอาชีพแบบสวนที่ปากช่องแหล่งที่นำพันธุ์มาได้ลงทุนไปแล้วเกือบ1ล้าน
บาท แต่มาเกิดปัญหาราสนิมรุนแรงทำให้เกิดความวิตกว่าจะไม่ได้ผลผลิตจึงได้เลือกรูปแบบการใช้PARD สารที่ได้ผลมาแล้ว
หลายพื้นที่ ยอมรับจากผลที่แก้วมังกรตอบสนองต่อประสิทธิภาพของสารPARDโดยมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งราก ลำต้นที่สำคัญคือการเริ่มให้ผลผลิตติดดอกออกผลจำนวนมากกว่า12,000ต้นซึ่งจะทำรายได้ราว2ล้านบาท