ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สมบัติทางเคมีของ PR0TEIN AMINO; PARD BY GON SUKKASEM KU. ค่าวิเคราะห์ทางเคมีของ PARDการใช้ปุ๋ยเคมี ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นธาตุหลักที่ข้าวต้องการปริมาณมาก ดินนาส่วนใหญ่มักจะขาดหรือมีไม่เพียงพอ และปุ๋ยส่วนมากจะมี 3 ธาตุนี้ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีกับข้าวจึงมักจะกล่าวถึงปุ๋ยที่ใช้ 3 ธาตุนี้ การใส่ปุ๋ยข้าวให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง ควรพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารที่ได้จากธรรมชาติการสูญเสียธาตุอาหารจากธรรมชาติ และจากปุ๋ยใส่ลงไปในดิน และควรทราบปริมาณธาตุอาหารที่ข้าวต้องการด้วย (วิทยา, 2529) ข้าวต้องการโพแทสเซียมสูงกว่าไนโตรเจนและต้องการฟอสฟอรัสปริมาณน้อย อย่างไรก็ดีในดินเหนียวและดินร่วน มักจะมีโพแทสเซียมเพียงพอ แต่ในดินปนทรายจะมีโพแทสเซียมปริมาณน้อย ข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียม ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินปนทรายด้วย 
                                         
วิทยา (2529) และกรมส่งเสริมการเกษตร (2536) ได้กล่าวถึงข้อมูลพิจารณาและข้อปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ยข้าว เพื่อให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยควรปรับระดับนาให้เรียบ สม่ำเสมอทราบพื้นที่นาแต่ละกระทงเพื่อจะได้คิดน้ำหนักปุ๋ย อุดคันนาไม่ให้น้ำรั่วไหล ทราบลักษณะเนื้อดินและเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ปลูก เลือกปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมหรอยูเรีย การใส่ปุ๋ยในระยะเวลาและอัตราที่เหมาะสม การป้องกันกำจัดวัชพืช โรคและแมลงก่อนใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ควรผ่าต้นดูจุดเจริญของช่อดอก การใช้ปุ๋ยจะให้ผลดียิ่งขึ้นถ้ามีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (กองข้าว...; วิทยา, 2529; สถาบันวิจัยข้าว, 2535)

จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งปลูกพริกไทยที่สำคัญ โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ แต่ในระยะหลังมีเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า สาเหตุมาจากปัญหาดินเสื่อมโทรมอันเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ผลผลิตพริกไทยที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน..

 

 

ปัญหาดินเสื่อมสภาพ

          เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกพริกไทยแบบต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานๆ มักประสบปัญหาเกี่ยวกับดินเสื่อมสภาพ หรือดินเสื่อมโทรม แข็งกระด้าง ขาดอินทรียวัตถุ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

 สมบัติทางเคมีของ PR0TEIN AMINO; PARD BY GON SUKKASEM KU.

ค่าวิเคราะห์ทางเคมีของ PARD

รายการทดสอบ
ผลการทดสอบ
วิธีทดสอบ
หมายเหตุ
ปริมาณโปรตีน,ร้อยละของน้ำหนัก
(แฟคเตอร์ 6.25)
6.01
In house method based on A0AC (2005) 991.20
-
ปริมาณปรอท, มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้อยกว่า 0.01
In house method based on A0AC (2005) 984.27
-
Escherichia coli /100 มิลลิลิตร
น้อยกว่า 3
BAM Online 2002, Chapter 4
-
Staphylococcus aureus, โคโลนี/มิลลิลิตร
น้อยกว่า 1 (ไม่พบ)
BAM Online 2001, Chapter 12
-
Samonella spp. / 25 มิลลิลิตร
ไม่พบ
ISO 6579 : 2002
-
2556
หมายเหตุ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ0513.12201/562026  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นกรดอะมิโน จากห้องปฏิบัติการกลาง และผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช และผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ตามประกาศพระราชบัญญัติปุ๋ยอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการพัฒนาวิชาการดิน-ปุ๋ยและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า กรดอะมิโนที่มีปริมาณสูงที่สุดคือ aspatic acid (1146.29 mg/100ml) และ glutamic acid (904.18 mg/100ml)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น