ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2017

เพลง สาวบ้านกร่าง

เพลงสาวบ้านกร่าง

เพลงสาวบ้านกร่าง

ไฮโดรโปนิกส์ผักสลัดเงินล้านคุณภาพดีปลอดภัยมีใบวิเคราะห์สารตกค้างที่ Fres...

แตงโมเงินล้านนอกโรงเรือน "เกาะแก้วฟาร์ม" พื้นที่อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ดแตง...

Fresh deli ควบคุมคุณภาพน้ำด้วยสารโปรตีนพิเศษ line id 0853265564

ผักสลัดคุณภาพดีปลอดภัยมีใบวิเคราะห์สารตกค้างที่ Freshdeli

เมล่อนคุณภาพดีปลอดภับมีใบวิเคราะห์สารตกค้างที่ Fresh deli เมล่อนคุณภาพ (...

แตงโมนอกโรงเรือน "เกาะแก้วฟาร์ม" พื้นที่อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ดแตงโมหวาน ป...

ประโยชน์ของการไม่เผาฟางและตอซังข้าว

ประโยชน์ของการไม่เผาฟางและตอซังข้าว
1. ใช้เป็นปุ๋ยโดยการไถกลบตอซังและฟางข้าวลงไปในดิน           1.1 ช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินมีความโปร่ง ร่วนซุยการถ่ายเทของอากาศดีขึ้น ลดความหน้าแน่นของดิน ดินมีการอุ้มน้ำได้มากขึ้น           1.2 เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดิน การไถกลบตอซังและฟางข้าว จะทำให้ระดับอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มสูงขึ้น           1.3 ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อินทรีย์วัตถุจากการไถกลบเศษพืชจะมีคุณสมบัติ  ในการเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดและด่างของดิน ซึ่งจะทำให้ค่า PH ของดินอยู่ในระดับที่เป็นกลางเพิ่มมากขึ้น           1.4 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดิน อินทรีย์วัตถุมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแปลงประจุบางชนิดทำให้ธาตุอาหารในดิน ซึ่งอยู่ในรูปของประจุบวกบางชนิด ถูกดูดซับไว้มิให้เกิดการสูญเสียไปจากดิน และพืชสามารนำไปใช้ประโยชน์ได้ แนะนอกจากนี้การไถกลบตอซังและฟางข้าวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะช่วยลดความเป็นพิษจากเหล็กและแมงกานีสในดินได้           1.5 เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินและลดปริมาณศัตรูพืชในดินอินทรีย์วัตถุมีผ…

ฟางข้าวจำนวน 1 ตัน

1. ฟางข้าวช่วยทำให้ดินมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินมากขึ้น
2. ฟางข้าวช่วยทำให้พื้นที่นาที่ถูกคลุมด้วยฟางข้าวมีสภาพจุลนิเวศ (Microclimate) เหนือผิวดินเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และไส้เดือน เป็นต้น
3. ฟางข้าวช่วยคลุมวัชพืช โดยการบังแสงแดด ไม่ให้วัชพืชเติบโตได้
4. ฟางข้าวช่วยบังแสงแดด ทำให้ดินมีความชื้นอยู่ได้นานเป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก ทำให้ผลผลิตสูงกว่าดินที่ไม่มีฟางข้าวปกคลุม
5. ฟางข้าวเมื่อเน่าสลายจะให้ธาตุอาหารแก่พืชเมื่อฟางข้าวย่อยสลายแล้วจะได้ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ที่สำคัญมีธาตุซิลิก้า (Sio) ด้วย
6. ฟางข้าวนำไปเป็นอาหารโค กระบือ ได้
7. ฟางข้าวสามารถนำไปทำวัสดุเพาะเห็ดฟางได้

8. ฟางข้าวเป็นวัสดุที่อยู่ในนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปขนมาใส่ในนา ก่อนที่จะหมักฟางข้าว ต้องเกลี่ยฟางให้กระจายทั่วทั้งแปลง

ฟางข้าวจำนวน 1 ตัน เมื่อหมักแล้วจะได้ธาตุอาหารทั้งธาตุหลักและธาตุรอง ดังนี้คือ ไนโตรเจน (N) 6 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 1.4 กิโลกรัม โพแทสเซียม (K2O) 17 กิโลกรัม แคลเซียม (Ca) 1.2 กิโลกรัม แมกซีเซียม (Mg) …

ประโยชน์จากฟางข้าว

1. ฟางข้าวช่วยทำให้ดินมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินมากขึ้น
2. ฟางข้าวช่วยทำให้พื้นที่นาที่ถูกคลุมด้วยฟางข้าวมีสภาพจุลนิเวศ (Microclimate) เหนือผิวดินเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และไส้เดือน เป็นต้น
3. ฟางข้าวช่วยคลุมวัชพืช โดยการบังแสงแดด ไม่ให้วัชพืชเติบโตได้
4. ฟางข้าวช่วยบังแสงแดด ทำให้ดินมีความชื้นอยู่ได้นานเป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก ทำให้ผลผลิตสูงกว่าดินที่ไม่มีฟางข้าวปกคลุม
5. ฟางข้าวเมื่อเน่าสลายจะให้ธาตุอาหารแก่พืชเมื่อฟางข้าวย่อยสลายแล้วจะได้ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ที่สำคัญมีธาตุซิลิก้า (Sio) ด้วย
6. ฟางข้าวนำไปเป็นอาหารโค กระบือ ได้
7. ฟางข้าวสามารถนำไปทำวัสดุเพาะเห็ดฟางได้

8. ฟางข้าวเป็นวัสดุที่อยู่ในนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปขนมาใส่ในนา ก่อนที่จะหมักฟางข้าว ต้องเกลี่ยฟางให้กระจายทั่วทั้งแปลง

ฟางข้าว

ฟางข้าว เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์สูงควรเก็บไว้ในนาข้าว โดยเฉพาะนาเขตชลประทาน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนา 2-3 ครั้งต่อปี เท่าที่ผ่านมาฟางข้าวมักจะถูกนำออกจากนาหรือเผาทิ้ง โดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุกลับคืนให้กับดินนา ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพขาดความสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมีทดแทนก็ตาม ผลกระทบต่อดินนา คือ ปุ๋ยเคมีจะไปช่วยเร่งให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้หมดไปโดยเร็ว สภาพดังกล่าวอาจทำให้ดินนาเสื่อมสภาพทางฟิสิกส์ ทำให้ดินแข็งตัวมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าดินจะมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นด้วย ดังนั้นฟางข้าวจึงเป็นอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรไม่ควรนำออกจากแปลงนาหรือไม่ควรเผาทิ้ง

ผักสลัดคุณภาพดีปลอดภัยมีใบวิเคราะห์สารตกค้างที่ Freshdeli

เมล่อนคุณภาพดีปลอดภับมีใบวิเคราะห์สารตกค้างที่ Fresh deli เมลอนคุณภาพ

ร้อยเอ็ดพบว่าอำเภอเสลภูมิแตงโมหวานหอมนายอำเภอท่านสมาน กองแก้ว /หลังทำนาเ...

เกาะแก้วฟาร์มไฮโดรโปนิกส์แนะวิธีจัดการน้ำและปุ๋ยในฟาร์ม

ร้อยเอ็ดแตงโมไฮโดรโปรนิกส์หวานปลอดภัยที่ " เกาะแก้วฟาร์มพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

อีมูน e-moon amino

นอกจากนี้ยังอาจสามารถจำแนกกรดอะมิโนตามความจำเป็นแก่ร่างกาย คือ 1. กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย (essential amino acid) ได้แก่ กรดอะมิโนที่ร่างกาย สังเคราะห์ไม่ได้ หรือสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจำเป็นต้องได้รับ จากอาหาร กรดอะมิโนเหล่านี้ ได้แก่ อาร์จินีน ( Arginine) ฮีสทิดีน (Histidine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) ลิวซีน (Leucine) ไลซีน (Lysine) เมทิโอนีน (Methionine) เฟนิลอะลานีน (Phenylalanine) เทรโอนีน (Threonine) ทริปโทเฟน (Tryptophan) และวาลีน (Valine) 2. กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกาย (nonessential amino acid) ได้แก่ กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร คือ อาจสังเคราะห์ขึ้นจากสารประกอบพวกไนโตรเจน หรือจากกรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย หรือจากไขมันหรือจากคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนพวกนี้ได้แก่ กรดกลูแทมิก ไกลซีน ซีสทีน ไทโรซีน เป็นต้น ความสำคัญของกรดอะมิโน 1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยโครงสร้างของโปรตีน (binding block) ซึ่งโปรตีนที่เกิดขึ้นอาจจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณสมบัติของกรดอะมิโนแต่ละตัวในสายโ…

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

สารเสริมการเจริญเติบโตโปรตีนอะมิโน (PARD)

เพปไทด์ (peptide)
เป็นสารประกอบที่เกิดจากการจับตัวกันของกรดอะมิโนตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยใช้พันธะเพปไทด์ (peptide bond) หรือ เอไมด์ ซึ่งเกิดจากการที่หมู่คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนตัวที่ 1 จับกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนตัวที่ 2 แล้วสูญเสียนํ้าไป 1 โมเลกุล ซึ่งจะได้ผลผลิตเป็นไดเพปไทด์ (dipeptide) กรดอะมิโน 3 โมเลกุลเรียกว่า ไตรเพปไทด์ (tripeptide) ถ้ามากกว่า 3-50 โมเลกุลเรียกว่า ลิโกเพปไทด์ (oligopeptide) และถ้ามีกรดอะมิโนมากกว่า50 โมเลกุลมาทำปฏิกริยาต่อเนื่องกัน จะได้เป็นสายโพล่าเพปไทด  (polypeptide)
สารเสริมการเจริญเติบโตโปรตีนอะมิโน (PARD)
เป็นสารสกัดจากแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่มีคุณภาพดีและบริสุทธิ์ไร้สารเจือปน เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง จนได้สารสำคัญได้แก่ โปรตีน 6 % กรดอะมิโน 19 ชนิด โปรตีนเอนไซม์ O.M(%) 9.17, O.C(%) 5.32, N(%) 0.40, P2O5(%) 0.01, K2O(%) 0.10, Ca(%) 0.03, Mg(%) 0.01, Fe(%) 0.01, B(mg kg-1) 25.83, Cl(mg kg-1)178.7, EC (dSm-1) 2.48, C/N ratio 13.30 Total Cd (mg kg-1) ไม่พบ Pb (mg kg-1) 0.05 Hg (mg kg-1) 0.02 As (mg kg-1) 1.10 การย่อยสลาย 0 % ไม่พบสารโลหะหนัก หรือไม่เกินเกณฑ…

Fresh deli เมล่อนไฮโดรฯ รสชาติดีมีคุณภาพสม่ำเสมอ LINE ID 0853265564

ประเทศไทยได้นำระบบการจัดการคุณภาพ (good agricultural practice: GAP และข้าวอินทรีย์)

ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าเกษตรของโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง มี การนำเอาประเด็นด้านคุณภาพและความปลอดภัย มาเป็นข้ออุปสรรคและกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ มี การกำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary) ของสินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการนำสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศต่างๆ แนวโน้มการค้าส่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันด้านมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร จึงต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการค้าที่เกิดขึ้น โดยเร่งปรับปรุงคุณภาพการผลิตและผลผลิตข้าว และเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพสินค้า เกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550) ประเทศไทยได้นำระบบการจัดการคุณภาพ (good agricultural practice: GAP และข้าวอินทรีย์) มา ใช้กับการผลิตข้าว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของคู่ค้าและ ผู้บริโภค โดยกำหนดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับการปลูกข้าว ประกอบด้วยการจัดการแปลงนา การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร การจัดการปัจจัยการผ…

fresh deli ปรับปรุงระบบน้ำให้มีคุณภาพสูง จัดการปุ๋ยเหมาะสม งดพ่นเคมีในระ...

4ดิน น้ำ การเกษตรทั่วไปตามหลักธรรมชาติจะเกิดตะไคร่น้ำซึ่งจะเกิดน้ำเสียเรียกว่า แพลงก์ตอนบูม วิธีแก้โดยการเติม PARD ID LINE 0853265564

ตะไคร่น้ำ''' คือ สาหร่ายเซลล์เดียวซึ่งเกาะยึดในพื้นที่ที่มีน้ำไหล เพราะน้ำที่ไหลมีทั้งออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหารไหลเวียนดี แสงดี สาหร่ายพวกนี้จะมายึดเกาะ กลายเป็นผืนเขียว ๆตะไคร่น้ำยังประกอบไปด้วยสาหร่ายชนิดต่าง ๆ รวมทั้งพวกไซยาโนแบคทีเรียมาเกาะกลุ่มอยู่รวมตัวกัน บางกลุ่มเกาะยึดในบริเวณที่เปียกชื้น บางกลุ่มอยู่ในน้ำ แต่ละกลุ่มจะมีสีที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าตะไคร่น้ำมีสาหร่ายกลุ่มใดเป็นองค์ประกอบมักจะสับสนกับเทา ที่ป็นสาหร่ายน้ำจืด == ตะไคร่น้ำจัดอยู่ใน Protista Kingdom == Protista Kingdom ลักษณะสำคัญของโปรติสตามีดังนี้ คือ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่จัดเป็นพืชหรือสัตว์ มีโครงสร้างง่าย ๆ ส่วนมากประกอบด้วยเซลล์เดียว ( Unicellular )  บางชนิดมีหลายเซลล์รวมกันเป็นกลุ่ม ( Colony ) หรือเป็นสายยาว ( Filament ) แต่ยังไม่เป็นเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ ไม่มีเอ็มบริโอ บางชนิดสร้างอาหารได้เองเพราะมีคลอโรฟิลล์ เรียกว่า Autotrophic organism บางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้ เรียกว่า Heterotrophic organism  บางชนิดเป็นทั้ง Autotroph และ Heterotroph เรียกว่า Mixotrophic organism  Protozoa จัดอยู…

• The activist worked hard to change, fertilizer, soil water.ดิน น้ำ การเกษตรทั่วไปตามหลักธรรมชาติจะเกิดตะไคร่น้ำซึ่งจะเกิดน้ำเสียเรียกว่า แพลงก์ตอนบูม วิธีแก้โดยการเติม PARD ID LINE 0853265564

Algae are unicellular algae that cling in areas with flowing water. Because water is both oxygen. carbon dioxide Good light and nutrient flow to these algae adhesion. A piece of green Moss also include algae, including cyanobacteria, they were clustered together. Some groups hold in wet areas. Some groups in the water Each group has a different color out. Depending on whether the moss, algae are a group of elements. Often confused with gray The redevelopment of freshwater algae Moss is in Protista Kingdom  Protista Kingdom Key features of the project include: Novartis eye is a creature that is not a plant or animal. There are many simple structure consisting of a single cell (Unicellular).  Some have multiple cells are combined into groups (Colony) or long lines (Filament) but it is no embryo tissue or organ. Some produce food on their own because they have chlorophyll called Autotrophic organism Some produce food not called Heterotrophic organism.  Some are well known Autotroph and Heterotro…