ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

น้ำดีสีตัวสวยไร้สารตกค้างลดต้นทุนยาเคมีกุ้งหอยปูปลากินอาหารดี0949944, 09...

น้ำดีตัวสีสวยเปิดตัวคณะปฏิบัติการฟื้นฟูสัตว์น้ำตัวต่อตัวถึงฟาร์ม09494899...

โรคข้าว

โรคข้าว

1.โรคไหม้

ลักษณะอาการระยะกล้า ใบจะมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล สามารถขยายและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าเป็นมากข้าวจะแห้งฟุบตายระยะแตกกอ ลักษณะของแผลไหม้สีน้ำตาลจะพบได้ทั้งที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอระยะออกรวง เมล็ดลีบ มีรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวหล่นเสียหายมาก สาเหตุเกิดจากเชื้อราพบมากในฤดูฝน ในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่นเกินไป เพราะทำให้อับลม อากาศถ่ายเทไม่สะดวกการป้องกันกำจัดใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรค เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2  สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 คลองหลวง 1 พิษณุโลก 1 ฯลฯ \      หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อให้แปลงมีการระบายอากาศได้ดีคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารปรับสภาพไม่เหมาะสมกับเชื้อรา RD 25551 ตามอัตราที่ระบุให้ใช้ ถ้าระบาดในระยะต้น ให้ฉีดพ่นยาได้ ในอัตราที่พอเหมาะ
2.โรคใบจุดสีน้ำตาล
ลักษณะอาการเป็นแผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแตกกอ มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลกลมขอบนอกสุดของแผลเป็นสีเหลือง…

การพัฒนาของการเกษตรแบบยั่งยืน

การพัฒนาของการเกษตรแบบยั่งยืน แนวทางในการพัฒนาการเกษตรและภาคชนบทของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษหลังจากมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา นับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของแต่ละยุคสมัย ทำให้มีการเน้นการพัฒนาไปตามปรัชญาและแนวทางที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางรูปธรรมก็คือ มีการดำเนินนโยบายพัฒนาโดยจัดลำดับ ความสำคัญของภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย สำหรับภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีความหลากหลายของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเงื่อนไขของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ลักษณะการผลิต การบริโภค การตลาด และการค้าสินค้าเกษตร มีความแตกต่างกันออกไป โดยหลังจากที่การปฏิวัติเขียว (Green revolution) ได้อุบัติขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2504 และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกษตรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา แนวทางการพัฒนาการเกษตรไทยในภาพรวมได้ปรากฏชัดเจนขึ้น กล่าวคือ เปลี่ยนจากการเกษตรที่หลากหลายเพื่…

Bell Peppers: Ring in Health Benefits

BATTLES: cancer, colds, heart disease
BOLSTERS: vision
The Pepper Palette
Not sure which color bell pepper to buy.
See why you should head for red.
Nutritional values are based on 1 cup of chopped peppers.
Pepper Vitamin C (mg) Beta-carotene (units) Lutein (mcg)
Red 191 2,379 6,800 Yellow 184 120 770 Green 89 198 700
www.gonsukkasem.com
เครดิตภาพ บ้านพริกหวาน

Bananas : The Best of the Bunch

BATTLES: cancer, heart disease, high blood pressure, kidney stones, premenstrual syndrome
BOLSTERS: energy
NUTRITION IN A NUTSHELL Banana (1 medium)
Calories: 109
Fat: 0 g
Saturated fat: 0 g
Cholesterol: 0 g
Sodium: 1 mg
Total carbohydrates: 28 g
Dietary fiber: 3 g
Protein: 1 g
Vitamin A: 2% of  Daily Value
Vitamin B: 34%
Vitamin C: 12%
Calcium: 1%
Iron: 2%
Potassium: 12%
www.gonsukkasem.com

ตามดูผลการสอนปลูกต้นทุเรียนหลังปลูกไปแล้ว 2 เดือน 092-625-2544